Koncepcja Pracy Szkoły

 

 

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

 

Koncepcja pracy Gimnazjum powstała w celu ustalenia kierunków wprowadzanych zmian w organizacji i działalności placówki w latach 2015-2020. Wszystkie plany, tj. programy szkoły, plany ewaluacji pracy szkoły, plany doskonalenia nauczycieli są zgodne z poniższymi założeniami. W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania aktualizacji wynikających ze sposobów osiągania celów bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych, np. reforma oświaty.

 

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE NORMY I STANDARDY

JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

-   Statut szkoły
-   Podstawa programowa kształcenia ogólnego
-   Program wychowawczy szkoły
-   Program profilaktyczny szkoły
-   Programy nauczania zgodne z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

„Ucząc innych,
sami się uczymy ”  

Seneka

MISJA

1. Jesteśmy szkołą, która dba o wszechstronny rozwój ucznia:
a)      promowanie udziału uczniów w konkursach i olimpiadach,
b)      Indywidualny Program Nauczania,
c)      Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego
d)     Przygotowanie ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych do odnalezienia swego miejsca w społeczeństwie.
 
2. Zapewnia bezpieczeństwo uczniom
a) wskazanie zagrożeń wynikających z uzależnień
 
3. Wspiera rodziny w wychowaniu dzieci, dbając o ich bezpieczeństwo.
 
4. Wychowuje w duchu patriotyzmu i poszanowaniu historii naszych przodków.
 
5. Promuje zdrowy styl życia zgodnie z koncepcją sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 
6. Promuje zrównoważony rozwój ucznia w zgodzie z otaczającą nas przyrodą.
7. Przygotowuje absolwenta do życia we współczesnym społeczeństwie:
a) doradztwo zawodowe,
b) monitorowanie losów absolwentów,
c) udział w programach społecznościowych (współpraca z CEO),
d) demokratyzacja młodzieży (Samorząd Uczniowski, Młodzieżowa Rada Miasta)
e) przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich

 

 

 

HISTORIA I TRADYCJA SZKOŁY

 

Jesteśmy szkołą ze 100 letnią tradycją. Nasza szkoła była zawsze miejscem edukacji, wychowania w duchu tolerancji. Przed II wojną światową do szkoły uczęszczali uczniowie pochodzenia polskiego, niemieckiego i żydowskiego. Obecnie prowadzimy wymianę międzynarodową z zaprzyjaźnionymi miastami: w Hude, Sirnitz,Fivme Venetto, Arnage, Soleczniki. Gościmy młodzież z Ukrainy  i Krymu.
Szczycimy się również tradycjami prozdrowotnymi. Szkoła należy od 14 lat do Sieci Szkół Promujących Zdrowie co skutkuje promowaniem zdrowego stylu życia i pracą szkoły zgodną ze strategią Szkół Promujących Zdrowie.

Od lat utożsamiamy się ze zrównoważonym rozwojem współistnienia w zgodzie z przyrodą. Tradycją naszą jest również odnalezienie swego miejsca w tradycji naszego państwa i naszej małej ojczyzny. Organizujemy lub współorganizujemy szereg zadań patriotycznych i społecznych promujących w społeczeństwie lokalnym historię i tradycje państwa polskiego.

            W kręgu naszych zadań znalazły się również te, które głoszą dobre imię Polski w Unii Europejskiej. Podejmujemy szereg działań charytatywnych, wspierających potrzebujących na całym świecie. Od początku gramy w Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy oraz wspieramy najuboższych w ramach akcji Adopcja na odległość!

 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

Nieodłącznym elementem szkoły jest kultywowanie tradycji oraz realizacja przedsięwzięć, która na stałe wpisały się w jej kalendarz:
1.      Działania związane z tradycją szkoły:
- wdrażanie szacunku dla Sztandaru, hymnu szkoły oraz świąt szkolnych
- organizacja święta szkoły „Śniadania u Filomatów”
- Dzień Edukacji Narodowej
- Dzień Talentów
- Dni Integracji Szkoły
- Drzwi Otwarte raz w miesiącu
- Wigilia Szkolna
 
2.      Działania związane z patriotyzmem i tradycją naszej „Małej Ojczyzny”
– organizacja świąt związanych z rocznicami państwowymi:
a)      1 wrzesień 1939r.
b)      Święto Odzyskania Niepodległości
c)      Święto Konstytucji
d)     Święto Flagi
e)      Zakończenie II wojny światowej
- organizacja uroczystości związanych z wielkimi wydarzeniami naszej „Małej Ojczyzny”
a) Czarny Czwartek- 7 XII 1939r.
b) Powrót Nowego Miasta do Ojczyzny- 19.01.1920r.
a) opieka nad grobami zasłużonych nowomieszczan
 
3.      Organizacja działań prozdrowotnych
- realizacja corocznych priorytetów zgodnie ze strategią Sieci Szkół Promujących Zdrowie
- kontynuacja programu „Czuję się bezpiecznie”
- kontynuacja programu realizowanego wspólnie z ORE i KO w Olsztynie „Promocja zdrowia pracowników oświaty”
- kontynuacja programu realizowanego wspólnie z ORE „Jak wspierać rozwój i zdrowie młodzieży”
- realizacja programów profilaktycznych tj. Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie (realizowanymi wspólnie z Sanepidem oraz Urzędem Miasta).
 
4.      Organizacja działań ekologicznych
- kontynuacja Międzyszkolnego Sejmiku Ekologicznego
- udział w programach miejskich i wojewódzkich!
a) Sprzątanie Świata
b) Sprzątanie Warmii i Mazur
c) Sprzątanie naszej Małej Ojczyzny (Park Miejski, cmentarz …)
 
5.      Działania  samorządowe młodzieży:
- Samorząd Uczniowski,
- Młodzieżowa Rada Miasta działająca przy szkole
- udział w działaniach samorządowych podejmowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
6.      Działania charytatywne
- Światowy Dzień Chorego- organizowany wspólnie z MOPS,
- Wolontariat szkolny,
- Adopcja na odległość,
- Organizacja WOŚP- wspólnie z Urzędem Miasta i Miejskim Centrum Kultury
7. Od 14 lat prowadzimy wymianę międzynarodową z zaprzyjaźnionymi państwami: Niemcy, Litwa, Austria, Włochy, Francja
- wymiana szkolna (Hude, Soleczniki, Biełogorsk)
- wymiana miejska z Domem Kultury w Hude
- miniolimpiady (Hude, Soleczniki, Fivme Venetto, Arnage, Sirnitz)
 
Wyróżnienia i Certyfikaty, które otrzymała szkoła w ciągu ostatnich 15 lat:
- Szkoła z klasą
- Uczeń z klasą
 
Certyfikaty ekologiczne:
- Szkoła Przyjazna Środowisku „Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty”
- Zielony Certyfikat I stopnia- Zielona Flaga- zrównoważony rozwój promujący życie w zgodzie z otaczającą nas przyrodą   Certyfikaty i wyróżnienia związane z promocją zdrowia:
- Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkół Promujących Zdrowie- 2004r.
- Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkół Promujących Zdrowie- 2007r.
- Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkół Promujących Zdrowie- 2010r.
- Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkół Promujących Zdrowie- 2014r.
- Ogólnopolski Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie- 2014r.
- Wyróżnienie za współpracę z Agencją Rynku Rolnego w Olsztynie- 2013, 2014, 2015
- Podziękowanie za udział w innowacyjnym programie „Promocja zdrowia pracowników Oświaty”- 2011-2015- realizowanym wspólnie z ORE
 
Szkoła nadal kontynuuje działania związane z otrzymanymi certyfikatami. Diagnozuje, analizuje, wdraża działania, które cyklicznie ewaluuje. Dąży do utrzymania  dobrego klimatu wśród całej społeczności szkolnej. Zostaliśmy zaproszeni z Warmińsko- Mazurskiego Kuratorium Oświaty do zespołu wdrażającego DOBRE PRAKTYKI w naszym województwie.
 
 
Poza tym realizujemy programy i projekty dydaktyczne oraz profilaktyczne:
 
-  Czuję się bezpiecznie ( w ramach ministerialnego programu Wspieranie Szkół
i Placówek Oświatowych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne),
-  „Trzymaj formę”- wspólnie z sanepidem,
-  Postaw na rodzinę – z Urzędem Miasta,
-  Zachowaj Trzeźwy Umysł – ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,
-  Znajdź właściwe rozwiązanie ( we współpracy z Komisją Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym),
- Promocja Zdrowia pracowników oświaty (z ORE),
- Jak wspierać rozwój i zdrowie młodzieży (z ORE)
 

 

LOKALIZACJA

 

Nasze Gimnazjum należy do powiatu nowomiejskiego i mieści się przy ulicy Działyńskich 14 w Nowym Mieście Lubawskim.
Organem prowadzącym jest Rada Miasta Nowe Miasto Lubawskie, a sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.

 

BAZA SZKOŁY

 

- Nasza szkoła w roku szkolnym 2014-2015 liczyła 15 oddziałów realizujących swoje zadania w dwu budynkach dydaktycznych, zajęcia wychowania fizycznego są realizowane na 105 letniej sali gimnastycznej, boisku szkolnym oraz auli i w salce z lustrami.
-  Szkoła zapewnia warunki bezpieczeństwa – monitoring, wejście jest nadzorowane przez pracowników obsługi oraz dyżurujących nauczycieli. Na wszystkich kondygnacjach budynków, boisku szkolnym i sportowym dyżurują nauczyciele.
-  Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, którzy w każdej sytuacji służą pomocą, doradztwem i interweniują
w rozwiązywaniu problemów.
-  Szkoła posiada klasopracownie, w tym dwie komputerowe, bibliotekę szkolną oraz świetlicę.
-  Gabinet pielęgniarki.
-  Uczniowie mogą codziennie zjeść obiad w stołówce oraz korzystać ze sklepiku szkolnego, który mieści się w jednym z budynków szkolnych i proponuje zdrową żywność.
 

 

KADRA SZKOŁY

 

W naszej szkole pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, która liczy 40 nauczycieli w tym Dyrektor Szkoły
 i Wicedyrektor.
 
-  Nauczyciele dyplomowani – 29,
-  Nauczyciele mianowani – 11,
-  Nauczyciele kontraktowi –
 
 

Uczniowie

 

1.      Do naszego gimnazjum uczęszcza 379 uczniów.
2.      Dyrektor gimnazjum przyjmuje uczniów zamieszkujących w ustalonym dla szkoły obwodzie – miasto Nowe Miasto Lubawskie. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3.      Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

 

 

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent naszej szkoły:

 

1. Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość.
2. Potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji.
3. Zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi się komunikować w nowoczesnym świecie. Jest świadomy, co znaczy globalizacja.
4. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
5. Szanuje siebie i drugiego człowieka.
6. Cechują go tolerancja, aktywność i uczciwość.
7. Szanuje otaczającą go przyrodę.
8. Dba o własne zdrowie.

 

 

CELE SZKOŁY

 

Cel nadrzędny:

Wszechstronny rozwój osobowy uczniów i systematyczne podnoszenie efektywności kształcenia i wychowania.

 

Cele główne koncepcji:
1.      Podnoszenie efektów pracy dydaktycznej.
2.      Nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych.
3.      Demokratyzacja zarządzania, rozwijanie idei współzarządzania, otwarcie się placówki szkolnej na środowisko.
4.       Przygotowanie absolwentów szkoły do dalszego kształcenia i życia w społeczeństwie
5.       Usprawnianie pracy szkoły.

 

Cele szczegółowe:

 

1.      Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania.
2.      Twórcze samodoskonalenie młodzieży.
3.      Oddziaływanie w trzech płaszczyznach:
- na osobowość ucznia,
- jego życie we wspólnocie,
- jego życie w środowisku kulturalno – przyrodniczym.
4. Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie potrafiącego słuchać innych.
5. Kształtowanie umiejętności obcowania z kulturą i jej dobrami.
6. kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno – komunikacyjnymi.
7. Kładzenie nacisku na posługiwanie się poprawną polszczyzną, wyrabianie szacunku dla mowy ojczystej.
8. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i obcym (wymiany międzynarodowe).
9. Tworzenie ofert zajęć pozalekcyjnych.
10. Indywidualizacja procesu kształcenia, uwzględnianie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
11. Realizacja projektów edukacyjnych na etapie klas drugich.
12. Położenie nacisku na rozwój logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem.
13. Umożliwianie młodzieży dostępu do mediów, szczególnie Internetu, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
14. Przyjaźń, bliskość we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli- dbanie o dobry klimat w szkole.
15. Wdrożenie strategii Szkół Promujących Zdrowie.
16. Uwrażliwienie uczniów na zrównoważony rozwój życie w zgodzie
z otaczającą nas przyrodą.

 

 

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony

 

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania uczniów,

- udział uczniów w projektach proponowanych przez szkołę i Urząd Miasta,

- wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej i jej zaangażowanie

w realizację zadań szkoły,

- dobrze funkcjonujący system pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- możliwość korzystania ze stołówki, świetlicy, biblioteki,

- mała wypadkowość uczniów,

- estetyczne otoczenie,

- nawiązywanie do tradycji szkoły

i środowiska,

- dobry system współpracy z uczniem zdolnym,

- infrastruktura dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

- dobre wyniki egzaminów zewnętrznych,

- duży udział w konkursach- mamy sukcesy na szczeblu wojewódzkim

i centralnym,

- sukcesy językowe połączone

z wymianą międzynarodową.

Słabe strony

 

- słaba baza szkoły – brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej, stare boisko sportowe,
- mało aktywni rodzice (poza Radą Rodziców),

- niska kultura bycia części uczniów,

- rozluźnienie obyczajów wśród młodzieży,

- palenie papierosów (ucieczki uczniów poza teren szkoły w celu palenia papierosów),

- pojawienie się na terenie szkoły narkotyków, a na terenie miasta dopalaczy,

- zbyt małe zaangażowanie części młodzieży w zajście pozalekcyjne,

- młodzież zbyt dużo czasu spędza przed komputerem.

 

 

 

 

Szanse

 

- Urząd Miasta wspiera szkołę,

- Urząd Miasta jest beneficjentem wielu programów unijnych,

- część rodziców i uczniów dostrzega wartość nauki,

- uczniowie wybierają szkołę blisko miejsca zamieszkania,

- realizacja programów związanych z wymianą międzynarodową,

- wzrost aktywności środowiska,

- dobra współpraca z jednostkami wspierającymi szkołę,

- dobrze funkcjonujące doradztwo zawodowe,

- dobra współpraca z miejscową gazetą i telewizją

Zagrożenia

 

- ujemny wpływ mas mediów,

- niestabilna polityka oświatowa,

- niski przyrost naturalny,

- brak opieki zdrowotnej

i stomatologicznej w szkole (pielęgniarka jest tylko 3 dni

w szkole),

- wzrost bezrobocia,

- nietrwałość rodzin,

- eurosieroctwo,

- „samotność dzieci” związana z wydłużeniem godzin pracy rodziców,

- alkoholizm w rodzinach,

- dziedziczenie statusu społecznego,

- brak perspektyw zawodowych,

- narkomania, subkultury, dopalacze, cyberprzemoc (zagrożone również małe środowiska),

- brak wzorców osobowości.

 

 

 

 

 

 

I obszar

BAZA SZKOŁY

 

a)       Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na okres 2015-2020.
 
b)       Kryteria sukcesu z planowanego obszaru.
 
c) Zadania do realizacji.
 
 

Lp.

Zadania,

Rodzaje zadań

Forma realizacji

Niezbędne środki

Termin

Osoba odpowiedzialna,

realizator

Dokumentacja, zadania potwierdzające realizację

1.

Rozbudowa zaplecza na zajęcia wychowania fizycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont Sali gimnastycznej

- dokumentacja,

- wymiana okien,

- remont elewacji sali

 1. Odświeżanie szatni, cykliczna wymiana niszczonych wieszaków.
 2. Wnioskowanie o rozbudowę lub budowę Sali gimnastycznej oraz nowej nawierzchni boiska sportowego.
 3. Zakup piłek i niezbędnego sprzętu na realizację podstawy programowej.
 4. Zakończenie remontu sali konferencyjnej przeznaczonej również na zajęcia prozdrowotne prowadzone w ramach wychowania fizycznego

- budżet szkoły, pomoc ze strony Rady Rodziców i darczyńców

- farba, zaprawa

- zakup wieszaków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- budżet szkoły

cyklicznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cyklicznie

 

 

 

 

 

2016-2017

dyrektor, woźny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta- J. Bogucka

Sprawozdanie z kontroli czystości.

 

 

 

Zalecenia Sanepidu.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z kontroli czystości Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

dokończenie remontu.

2.

Odświeżenie sal lekcyjnych oraz zaplecza sanitarnego.

1. Cykliczne odświeżanie sal lekcyjnych- sala nr 3, zaplecze techniczne, zaplecze Fizyki, plastyki, gabinet muzyczny

 

2016

Joanna Bogucka

Sprawozdanie z kontroli czystości szkoły

3.

Oszczędzanie ciepła w szkole.

 1. Wymiana okien.
 2. Ocieplenie części budynku od strony gabinetu muzycznego i Sali gimnastycznej- remont Sali gimnastycznej

- budżet szkoły

- pomoc rady Rodziców

- sponsorzy

 

 

 

 

2016

dyrektor, księgowa

Dokumentacja potwierdzająca odbiór wykonanych prac.

4.

Wzmocnienie fundamentów w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed pęknięciami.

Wykonywanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją

 

2016-2017

dyrektor, księgowa

Dokumentacja potwierdzająca odbiór wykonanych prac

5.

Malowanie sali gimnastycznej

Malowanie Sali po zakończonym remoncie okien i elewacji sali

- budżet szkoły

2017

dyrektor, księgowa

Dokumentacja finansowa, Zalecenia Sanepidu. Sprawozdanie z kontroli czystości i przeglądu szkoły.

6.

Naprawa
i konserwacja boiska sportowego

- naprawa ławeczek

- wykonanie rozbiegu do skoku w dal

- konserwacja boiska do piłki nożnej i bieżni

Budżet szkoły Stowarzyszenie

2016/2017

woźny,

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Sprawozdanie z przeglądu stanu szkoły

 

 

 

II   obszar

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY/ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

 

 

L.p.

 

Zadanie

rodzaje zadań

 

Forma realizacji

 

Niezbędne środki

 

Termin

 

Osoba odpowiedzialna, realizator

 

Dokumentacja, zadania potwierdzające realizację

1.

Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem          i prawem oświatowym

 

 

 

a)      analiza prawa wewnątrzszkolnego             pod kątem zgodności               z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacją

 

b)      zapewnienie dostępu            do dokumentów wewnątrzszkolnych                  i prawa oświatowego

 

 

 

c)      tworzenie spójnego programu

 

 

 

 

 

 

d)     praca w zespołach ewaluacyjnych w celu rozwiązywania problemów szkoły                 i doskonalenia działalności pracy szkoły

 

 

e)      sprawowanie wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego

Analiza prawa w zespołach przedmiotowych                                i tematycznych

Prace zespołu ds. statutu szkoły

 

- udostępnienie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim i u pedagogów

- udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły

 

- monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktycznego, WZO, Regulaminu – Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego

 

-  monitorowanie spójności dokumentów szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

- ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły

 

pełne zestawy dokumentacji oraz dokumenty niezbędne wychowawcy

strona internetowa szkoły

 

 

karty monitoringu programy, ankiety, badanie fokusowe, badanie klimatu wg. B. Woynarowskiej

 

karty monitoringu

Roczny Plan Nadzoru Pedagogicznego z załącznikami       

 

 

Raporty z ewaluacji, wnioski, protokoły z rad pedagogicznych, karty monitoringu protokoły                  i sprawozdania             z kontroli

cyklicznie

 

 

cały okres funkcjonowania koncepcji

 

cały okres funkcjonowania koncepcji

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem ewaluacji

 

 

- II -

 

 

 

 

 

- II -

 

 

 

 

 

 

 

koniec I i II semestru

liderzy zespołów

 

 

pedagodzy, bibliotekarz, nauczyciele wychowawcy

 

R. Żurańska, liderzy zespołów przedmiotowych

i tematycznych

 

koordynatorzy zespołów ewaluacyjnych

 

 

 

 

wicedyrektor, osoby odpowiedzialne za poszczególne dziedziny

 

dyrektor, wicedyrektor, koordynatorzy zespołów ewaluacyjnych

 

 

 

liderzy zespołów ewaluacyjnych

 

 

dokumentacja

 

 

 

 

dokumentacja wewnątrzszkolna

 

 

dokumentacja wewnątrzszkolna

 

 

dokumentacja szkolna, karty monitoringu, raport z ewaluacji

 

 

dokumentacja dotycząca monitoringu

 

 

 

dokumentacja dotycząca Nadzoru Pedagogicznego

 

 

 

 

 

 

dokumentacja nadzoru pedagogicznego

2.

1.Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym                              i wychowawczym

a)      Umiejętności i wiedza             i umiejętności sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej

 

 

 

 

b)      Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli

Udział nauczycieli                       w doskonaleniu wewnątrzszkolnym                        i zewnętrznym zgodnie                  z potrzebami nauczycieli szkoły – zgodnie                          z Wieloletnim Planem Doskonalenia Nauczycieli

 

 

 

 

 

 

- motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego

- podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły

Wieloletni Plan Doskonalenia Nauczycieli

Roczne Plany Doskonalenia Nauczycieli

Prowadzona diagnoza oraz raporty z ewaluacji , karty monitoringu

 

Prowadzenie spotkań przygotowujących do uzyskania  kolejnego stopnia rozwoju zawodowego

Uroczyste przekazanie informacji            o awansie

 

Plan Doskonalenia Nauczycieli

 

cały okres realizacji koncepcji 2015 -   2020

 

 

 

 

Zgodnie z planem awansu zawodowego 

 

 

 Zgodnie z harmonogramem współpracy poszczególnych osób

Zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor,
koordynator WDN – K.Dąbkowska

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Dąbkowska + zespół

 

dokumentacja dotycząca doskonalenia nauczycieli

 

 

 

 

 

Dokumenty awansu zawodowego

Dokumenty awansu zawodowego

 

 

Dokumenty doskonalenia nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zespołu ds. WDN

3.

Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły

 

a)      Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji  programów nauczania i poszerzenia oferty zajęć

-  doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne

- zakup komputerów i tablic interaktywnych lub rzutników do klasopracowni

- odświeżenie sal lekcyjnych  i zaplecza sanitarnego

- wyłożenie schodów płytkami

- wyłożenie części wejściowo – apelowej boiska płytkami

- zakup ławeczek na boisko i korytarze- kontynuacja

- remont strychu nad pracownią muzyczną

Budżet szkoły , budżet Stowarzyszenia, zakup lub zakup dodatkowych komputerów, rzutników, tablic interaktywnych

 

Pomoc z PZU i Rady Rodziców

2015-2020

 

 

Księgowa- dyrektor

Dyrektor, księgowa, zgodnie z  zapotrzebowaniem szkoły i planem budżetu na określony rok

Przegląd strony szkoły

Dokumentacja księgowa

4.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

- wdrożenie projektów związanych z poprawą estetyki szkoły oraz zewnątrz szkoły oraz jej otoczenia

 

 

 

 

- wynajem pomieszczeń

 

 

- poszukiwanie sponsorów

 

Współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji Ekologii, praca koła plastycznego, zakup antyram

 

Sale lekcyjne, komputerowe, sportowa, aula

 

Podziękowania dla sponsorów święta szkoły

Koordynator J.Suwińska

 

 

Koordynator M.Wilemska

 

Księgowa

 

 

Księgowa, pracownicy szkoły, T.Bagińska

Renata Żurańska

Zgodnie z polanem pracy zespołu ds. ekologii

 

Zgodnie z planem zespołu ds. estetyki szkoły

 

2015 – 2020

 

 

Luty każdego roku

 

W czasie święta szkoły- 30,04. cyklicznie

Dokumentacja zespołu tematycznego

 

Dokumentacja zespołu tematycznego

 

Dokumentacja finansowa

 

Dokumentacja finansowa i merytoryczna, sprawozdanie z podsumowań współpracy

 

III obszar

DYDAKTYKA

 

Formy realizacji

Sposoby realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Dokumantacja

1. Diagnoza wstępna (umiejętności uczniów klas I w zakresie przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej) oraz elementów wiedzy z danych przedmiotów (np. wos, fizyka…)

1. Przeprowadzenie testów sprawdzających

wrzesień

Nauczyciele uczący w kl. I

Testy diagnozujące

2. Diagnoza przyrostu umiejętności uczniów po roku pracy w badanych wcześniej obszarach.

1. Przeprowadzenie testów i dokonywanie szczegółowej analizy.

Maj- w zależności od ustaleń zespołu przedmiotowego

Nauczyciele uczący w kl. I

Testy sprawdzające przyrost wiedzy

3. Poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw zgodnie z założeniami podstawy programowej.

1. Opracowanie planów dydaktycznych oraz innowacyjnych programów autorskich

 

2. Aktualizowanie i modyfikowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręczników.

 

3. Efektywne poszukiwanie nowatorskich form i metod pracy.

4. Umiejętne i twórcze stosowanie systemu oceniania.

Cały rok

Nauczyciele, twórcy programów autorskich

- wdrażanie programów autorskich: zajęcia artystyczno- muzyczne M. Piątkowski

- język hiszpański- Iwona Markuszewska

- program rozwijający dla uczniów- Marek Piątkowski

WDN- doskonalenie nauczycieli- K. Dąbkowska

 

Liderzy Zespołów przedmiotowych

Roczny plan pracy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja WDN

 

 

Dokumentacja zespołów przedmiotowych

 

5. Systematyczne ocenianie połączone ze stosowaniem jasnych kryteriów, co w znaczny sposób wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

 

 

 

4. Rozwijanie zainteresować i umiejętności uczniowskich.

1. Organizowanie konkursów przedmiotowych.

 

2. Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i tematycznych.

 

3. Organizowanie kół zainteresowań, właściwe zagospodarowanie godzin z art. 42 KN i udział w projektach edukacyjnych.

Zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty, cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Plan pracy szkoły, dzienniki zajęć i czynności nauczyciela

5. Przezwyciężanie problemów edukacyjnych uczniów.

1. Analiza opinii oraz orzeczeń z PPP, tworzenie zespołów pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 Praca zespołów klasowych.

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Po I i pod koniec II semestru

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele uczący w danej klasie

Arkusze: IPET, KIPU, PWD

 

 

Dokumentacja klasowa oraz zespołów

klasowych

6. Praca z uczniem zdolnym.

1. Tworzenie zespołów pomocy psychologiczno- pedagogicznej

a) Indywidualny Program Nauczania

 

b) Koła zainteresowań

Cały rok szkolny

Nauczyciele uczący danego ucznia

 

j. angielski- B. Milewska, j. niemiecki- M. Orzechowska, geografia- Z. Wardowska, matematyka- H. Graczyk, historia- M. Kortes,

biologia- J. Suwińska,

fizyka- A. Gosik- Suchocka

zgodnie z planem pracy szkoły

Arkusze IPET< PDW

 

 

Dokumentacja IPN programy Indywidualnego Nauczania

 

 

 

 

Dzienniki z art. 42 KN

7. przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie programu naprawczego podnoszącego frekwencję ucznia.

1. Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności młodzieży.

 

2. Organizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu.

 

 1. Przeprowadzanie próbnych egzaminów wewnętrznych.
 2. Analiza wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

 

5. Opracowanie wniosków i przedstawianie ich podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych.

 

Cały rok szkolny

 

 

 

W ramach godzin z art. 42 KN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cyklicznie- w zależności od potrzeb

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Zakrzewska, B. Milewska, M. Bochenek, M. Michalska

Roczny plan pracy szkoły, protokoły z posiedzeń rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zespołu ds. wzrostu obecności uczniów na lekcjach

8. Udział młodzieży w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, przedstawieniach i koncertach muzycznych

MAT- ART. Olsztyn

1. Organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatru oraz innych ośrodków kulturalnych.

Udział w koncertach organizowanych przez MAT- art. Z Olsztyna

W miarę możliwości finansowanych uczniów

 

 

Raz w miesiącu za zgodą rodziców

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

M. Piątkowski, wychowawcy klas

Karty wycieczek, listy obecności

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna na stronie internetowej i w kronice

 

 

9. Zwiększenie udziału multimediów w procesie edukacyjnym.

1. Wyposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne, komputery, sprzęt RTV, umożliwienie dostępu do Internetu

W miarę możliwości finansowych szkoły

dyrekcja

Plan budżetowy szkoły

10. Systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej

 

- prowadzenie księgozbioru podręczników dla kolejnych klas od 2015 roku dla uczniów gimnazjum

1. Zakup laktur, literatury metodycznej dla nauczycieli oraz popularno- naukowej.

 

Przekazanie rodzicom podręczników szkolnych na poszczególne lata

W miarę możliwości finansowych szkoły

 

 

 

cyklicznie

Dyrekcja

 

 

 

 

E. Grzywacz

Księgi inwentaryzacyjne biblioteki

 

 

 

Dokumentacja biblioteki

 

IV obszar KADRA- DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

 

Lp.

Zadanie- rodzaje zadania

Formy ralziacji

Niezbędne środki

Termin realziacji

Osoba odpowiedzialna, realizatorzy

Dokumentacja Zadania- potwierdzające realizację

1.

Stworzenie sprzyjających warunków do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego

Działania zgodne z planem rozwoju zawodowego

Zaplecze metodyczne, lekcje otwarte, szkoleniowe rady pedagogiczne kursy, szkolenia, konferencje metodyczne

 

Nauczyciele realizujący staż na dany awans zawodowy.

 

Nauczyciel dyplomowany

2013-2016

L. Wiśniewska

K. Dąbkowska

E. Grzywacz

2014-2017

A. Bochenek

K. Wiśniewska

2015-2018

D. Zawadzka

K. Kwiatkowska

2016-2019

I. Markuszewska

M. Piątkowski

S. Prokop

Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2.

Podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli

Studia podyplomowe Kursy, Szkolenia, konferencje metodyczne, Szkoleniowe rady pedagogiczne

 

Cały rok

Nauczyciele zainteresowani

Język angielski

Plastyka

Wos

Socjoterapia:

- A. Gosik- Suchocka

M. Orzechowska

 

Ekspert

- M. Kortes

B. Milewska

Zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, konferencjach metodycznych, szkoleniach

 

 

V obszar DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA SZKOŁY

 

Lp.

Zadanie- rodzaje zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realziacji

Osoba odpowiedzialna, realizatorzy

Dokumentacja Zadania- potwierdzające realizację

1.

Rozwijanie współpracy z rodzicami

 • Organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym
 • Organizowanie spotkań informacyjnych, semestralnych dla rodziców.
 • Pełnienie dyżurów- Pierwszy wtorek miesiąca (zgodnie z planem pracy szkoły)
 • Prowadzenie rozmów indywidualnych.
 • Współpraca z Radą rodziców.
 • Pomoc rodzicom w zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych
 • Zapoznanie rodziców z propozycją regulaminów obowiązujących w szkole, uwzględnienie uwag ze strony rodziców.
 • Zapoznanie się z sytuacją rodzin, prowadzenie wywiadów środowiskowych.
 • Bieżące przekazywanie informacji o uczniach.
 • Organizowanie rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze w obecności kuratorów sądowych.
 • Umawianie rodziców i uczniów na indywidualne rozmowy z psychologiem, psychiatrą, neurologiem.
 • Występowanie do instytucji o wsparcie finansowe na zakup podręczników i dofinansowanie dożywiania.
 • Angażowanie rodziców do współorganizowania imprez szkolnych.
 • Psychoedukacja rodziców

a)      organizacja szkoleń i warsztatów zewnętrznych

b)      Warsztaty z pedagogiem z PP-P w ramach programu „Czuję się bezpiecznie”

c)      „Bezpieczeństwo w szkole”- szkolenie prowadzone przez przedstawiciela Policji i Sanepidu

d)     Prezentacja przygotowana przez komendanta Straży Miejskiej- zagrożenia dla nastolatka w naszym mieście.

§  Pedagogizacja wewnętrzna- dyskusja panelowa na temat „Propozycje rodziców do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, co zrobić, aby uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie- warsztaty w ramach” programu „Czuję się bezpiecznie”

§  Spotkania cykliczne dla rodziców klas pierwszych

§  - z pedagogiem,

§  - z przedstawicielem

policji

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez koordynatora zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białe tablice, papier, długopisy, karteczki- niespodzianki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklicznie, zgodnie z planem pracy szkoły

Rada Rodziców

spotkanie w każdym roku roku- wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja i propozycje rodziców na spotkaniu z pedagogiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pedagog szkolny

- wychowawcy

- dyrektor szkoły

- nauczyciele przedmiotowi

- rodzice

- psycholodzy, neurolodzy i psychiatrzy na zaproszenie lub skierowanie ucznia

- kuratorzy sądowi

- MOPS, GOPS

- Świetlica

„Nazaret”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Michalska

Liderzy rodziców

 

I.                   Krajewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wpisy do Dziennika Wychowawcy

- wpisy w Dzienniku Lekcyjnym

- Sprawozdania ze spotkań z rodzicami

- ankiety

- sprawozdania z organizowanych imprez

- analiza dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja obszaru V

 

 

1.

Współpraca Szkoły z rodzicami

 • Spotkania dla rodziców klas trzecich w ramach doradztwa zawodowego z pedagogiem oraz dyrektorami szkół średnich (4)
 • Pozostałe punkty są realizowane zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. Rodzice uczestniczą w nich chętniej we wrześniu, styczniu i maju niż w pozostałych miesiącach.

Szkoła ma bardzo szeroką gamę propozycji dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne począwszy od zajęć wyrównawczych z wszystkich przedmiotów przez koła zainteresowań do zajęć sportowych typu taekwondo, kickboxing czy sporty wodne. Proponujemy również udział w wymianie międzynarodowej. Prowadzimy również bardzo wnikliwe wywiady dotyczące stanu taktycznego rodzin naszych wychowanków.

§  Kierowanie młodzieży na badania do specjalistów na spotkania z rodzicami.

§  Dożywianie jest prowadzone zgodnie z sytuacją materialną rodzin.

§  Nadal mamy problem z pełnym zaangażowaniem rodziców w życie szkoły. Proponujemy różne rozwiązania. Bardzo ładnie sprawdziła się współpraca ramach uroczystości związanych z nadaniem imienia Patrona szkole, mniej w ramach pomocy bezpośredniej, np. Poprawiny po Balu Gimnazjalisty.

Koniec 1 punktu ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankiety, wywiady, rozmowy indywidualne

 

 

 

 

 

Wywiad środowiskowy, współpraca z MOPS i GOPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Maj, sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok zgodnie z potrzebami szkoły

M. Michalska

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klasowi, dyrektor, przewodnicząca rady rodziców

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

G. Nowiński

 

 

 

M. Michalska

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, przewodniczący rady Rodziców

 

Wychowawcy klas, przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja wychowawców

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja realizacji 2 godzin zgodnie z paragrafem 42 Karty Nauczyciela

 

 

Dokumentacja wymiany

 

 

Dokumentacja wychowawców
i pedagoga

 

 

Dokumentacja pedagoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja szkoły i rady Rodziców

 

 

 

 

 

 
Ewaluację przeprowadziły:
- B. Rutkowska- Marciniak,
- M. Michalska,
- M. Orzechowska,
- G. Zakrzewska

 

 

Ewaluacja obszaru V

 

2.

Kształtowanie postaw patriotycznych

Program Edukacji europejskiej jest realizowany na spotkaniach Szkolnego klubu Europejczyka. Oprócz hymnu narodowego przeprowadziliśmy ogólnoszkolną naukę hymnu szkolnego związanego z patronem szkoły Filomatami Nowomiejskimi. Uroczystości regionalne są propagowane przez naszą szkołę od 13 lat, dzięki nam cała społeczność miejska zaczęła w nich uczestniczyć. Opiekujemy się również grobami zasłużonych, zapomnianych Nowomieszczan (8 grobów). Pamiętamy o naszych byłych pracownikach składając kwiaty i paląc znicze na 1 XI i 14 X.

Zgodnie z zapotrzebowaniem koordynatora

Zgodnie z planem Pracy Szkoły

Koordynator poszczególnych uroczystości

Z. Wardowska

 

 

 

 

 

 

G. Nowiński

 

 

 

 

 

M. Kortes

J. Barańska

 

 
Ewaluację przeprowadziły:
- Bożena Rutkowska- Marciniak,
- M. Kortes,
- J. Barańska

 

4.

Kształtowanie postaw obywatelskich

 • Wdrażanie uczniów do samorządności poprzez współpracę z samorządem uczniowskim MRM
 • Zapoznanie uczniów z prawami dziecka
 • Zapoznanie uczniów ze Statutem. Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz Programem Wychowawczym Gimnazjum.
 • Uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków.
 • Respektowanie praw i obowiązków zawartych ww. dokumentach.
 • Rozwijanie postaw obywatelskich i altruistycznych poprzez działalność wolontariatu.
 • Coroczne organizowanie obchodów dnia Chorego, Dnia Wolontariusza, WOŚP, wieczornicy zaduszkowej.
 • Opieka nad grobami zasłużonych obywateli miasta
 • Uświadomienie wartości rodziny jako postawy życia społecznego.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zjawisk zachodzących w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklicznie, na 3 lata

Wychowawcy klasowi

 

 

 

 

 

- pedagog,

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Michalska

M. Orzechowska

G. Zakrzewska

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Barańska

M. Kortes

 

 

R. Oelberg

Wychowawcy klasowi

Scenariusze imprez, analiza dokumentów, ankiety, sprawozdania z przeprowadzonych uroczystości, kronika szkolna, scenariusze godzin wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja wolontariatu

Dokumentacja fotograficzna w kronice i na stronie internetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy

 

 

Ewaluacja obszaru V

 

3.

Kształtowanie postaw obywatelskich

 

 

 

W szkole działa bardzo dobrze wolontariat, organizując Dzień Matki, opiekując się słabszymi, organizując zbiórki żywności oraz zbiórki pieniędzy dla potrzebujących. Cykliczny od 14 lat obchodzony Światowy Dzień Chorego sprowadza do naszej szkoły ok. 100 osób- świetnie się bawiących w towarzystwie gimnazjalistów. Dni Rodziny to cykl imprez prorodzinnych.

Zgodnie z zapotrzebowaniem koordynatora

Wincentówka

 

 

 

 

 

Urząd Miasta, sponsorzy, MOPS, Kościół

 

MOPS, Urząd Miasta, media

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem wolontariatu

Cały rok

 

 

 

 

 

02.2014

 

 

 

05.2014

M. Michalska

M. Orzechowska

G. Zakrzewska

m. Michalska

 

 

 

 

 

E. Grzywacz

T. Łukwińska

A. Mossakowska

 

M. Michalska

A. Mossakowska

Dokumentacja wolontariatu, WOŚP, adopcji na odległość

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja Dni Rodziny, prezentacja, kronika

 

Ewaluację przeprowadziły:
- B. Rutkowska- Marciniak,
- M. Kortes,
- J. Barańska

 

5.

Rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką

 • Organizowanie wycieczek do muzeów, bibliotek, galerii sztuki, teatrów, opery, kina
 • Zapoznanie z różnorodnymi tekstami kultury i dziełami sztuki podczas lekcji.
 • Organizowanie wystaw prac plastycznych uczniów, publikowanie poezji, stworzenie galerii obrazów, działalność zespołu wokalno- instrumentalnego, rękodzieła artystycznego.
 • Wspieranie pomysłów pozwalających na wykorzystanie własnej inwencji twórczej.
 • Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania i dbałości o język ojczysty.
 • Organizacja wystaw plastycznych poprzedzonych plenerami- tj. plener plastyczny w maju Dni Integracji na terenie miasta i zakładu patronackiego „Szynaka Meble”, plener w Parku Miejskim. Plenery zakończyły się wystawą o Nowym Mieście Lubawskim. Urząd Miasta na Wojewódzkiej Konferencji na 100- lecie wybuchu I wojny światowej. Wystawa GimArt- pomysł p. M. Wilemskiej- podsumowanie artystycznych projektów gimnazjalnych w centrum artystycznym mieści się w „Gruzowni” przy MCK. Spotkanie dla całej społeczności miejskiej.
  Częste występy artystyczne dla całej społeczności lokalnej (wokalnych, muzycznych, tanecznych…) Młodzież wspólnie z opiekunami przygotowuje prace artystyczne na targi przedświąteczne, które pozwalają nam na wzbogacenie szkoły w takie przydatne rzeczy jak stojaki do rowerów (obecnie na 40 rowerów) planujemy zakup i montaż następnych. Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach humanistycznych J. Wegner zajął I miejsce na Powiatowym konkursie Ortograficznym o pióro starosty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapotrzebowanie zgodnie z planem koordynatora Pomoc organu prowadzącego i zakładu

 

 

 

 

 

 

 

Cyklicznie na 3 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych i miejskich

- biblioteka,

- opiekun świetlicy,

- nauczyciele historii, języka polskiego, geografii, sztuki,

- wychowawcy,

- dyrektor,

- pedagog szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło plastyczne:

M. Wilemska

B. Milewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Piątkowski

J. Suwińska

A. Sapała- Ponieważ

 

 

 

 

Pan woźny

 

 

 

D. Zawadzka

Karty wycieczek, scenariusze godzin wychowawczych, kronika szkolna, strona internetowa w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja szkoły, kroniki, prezentacje

6.

Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia zgodnie ze strategią Szkół Promujących Zdrowie.

- Uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych oraz zagrożeń związanych z nałogami: paleniem tytoniu, spożywaniem alkoholu i stosowaniem używek.

- Kontynuacja programu „Czuję się bezpiecznie” w ramach programu Wspomaganie szkół i placówek oświatowych przez P P-P w wychowaniu i profilaktyce.

- Wspólnie z Sanepidem realizacja programów prozdrowotnych „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Kleszcz mały czy duży nic zdrowego nie wróży”. Realizacja zadań wspólnie z Miejską Komisją Antyalkoholową.

- Prowadzenie rozmów na lekcjach wychowawczych na temat szkodliwości używek, spotkania z policjantem, przedstawicielem Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.

- Uczenie dokonywania właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych.

- realizacja rocznych priorytetów zgodnie z koncepcją Szkół Promujących Zdrowie- 2013 zgodnie z przeprowadzoną diagnozą szkoła realizuje zadania związane z integracją całej społeczności szkolnej, bezpieczeństwem młodzieży oraz realizacją zadań prowadzących do promocji zdrowego życia w kwestii żywienia, ruchu, zdrowia psychicznego i duchowego.

- Włączenie się w cykliczne akcje: Dzień bez Papierosa, Dzień Ziemi.

- Organizacja Sejmiku Ekologicznego połączonego z promocją zdrowego odżywainia (m.in. warsztaty p[ieczenia chleba na zakwasie, warsztaty kulinarne prowadzone przez znanych kucharzy, promowanie zdrowia fizycznego, bieg ekologiczny).

- dbanie o estetykę sal lekcyjnych, korytarz i otoczenia szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulotki, fiszki, plakaty tematyczne

Zgodnie z planem realizacji programów

 

 

 

 

 

M. Michalska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Gorzka,
J. Neumann,
K. Dąbkowska,
I. Markuszewska,
 S. Prokop

- ankiety ewaluacyjne (porównanie z latami poprzednimi),

- scenariusze godzin wychowawczych,

- sprawozdania z imprez, scenariusze,

- kronika szkolna,

- strona internetowa szkoły,

- informacje w prasie lokalnej,

- analiza dokumentów

 

 

Ewaluacja obszaru V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  Sprawdzenie wykładu szkoły przez Komisję ds. estetyki szkoły w składzie:

M.               Wilemska

Przedstawiciel RP

Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Przedstawiciel Rady Rodziców

§  Dekoracje szkoły pracami plastycznymi uczniów szkoły.

§  Dbanie o wygląd boiska sportowego i uczniowskiego (kwietniki, ławeczki…)

§  Konkursy na najciekawiej udekorowane sale lekcyjne zgodnie z uroczystościami szkolnymi

 

 

M. Wilemska

 

 

 

 

 

 

M. Kortes

 

 

 

 

 

Dokumentacja komisji ds. estetyki

 
Ewaluację przeprowadziły:
-B. Rutkowska- Marciniak,
- Wilemska M.,
- Kortes M.

 

Ewaluacja obszaru V

 

 

Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

§  W szkole są realizowane liczne programy profilaktyczne, ich efektem jest minimalizacja zachowań agresywnych (2 ustawki na 10 do 15 wcześniej), nie wystąpiły pobicia. Nie zarejestrowaliśmy również przypadków spożywania alkoholu. Nadal walczymy z paleniem papierosów. Podjęliśmy szereg zadań związanych z Bezpieczeństwem na terenie szkoły. Jest to priorytet na rok szkolny 2013/14.

§  Od 2012r. realizujemy wspólnie z ORE Ogólnopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Koordynatorzy programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia A. Bochenek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mazerewicz

 

 

 

Program Promocji Zdrowia Pracowników Oświaty w tym roku realizujemy zadania związane ze zdrowym żywieniem oraz lepszą integracją całej społeczności.

 

 

 

 

 
Ewaluację przeprowadziły:
- B. Rutkowska- Marciniak,
- A. Bochenek,
- E. Mazerewicz

 

 

7.

Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, uczenie umiejętności obcowania z przyrodą

1)      Uczestniczenie w akcjach promujących czystość ziemi

a)      sprzątanie świata,

b)      organizowanie apeli, konkursów, umieszczanie informacji w gablotach i na planszach.

2)      Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w ramach promocji zdrowia

3)      Propagowanie kultury fizycznej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.

4)      Uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego

a)      organizowanie wycieczek autokarowych, rowerowych, pieszych, biwaków, rajdów.0

b)      organizacja zajęć dodatkowych podnoszących kulturę fizyczną uczniów, wycieczek autokarowych, rowerowych, pieszych, biwaków, rajdów

5)      Organizacja Międzyszkolnego Sejmiku Ekologicznego połączonego ze zdrową kuchnią oraz wystawą plastyczną i fotograficzną

6)      Cykliczne wystawy w Gruzowni Gim- art.

7)      Udział uczniów w licznych konkursach artystycznych na etapie miejskim i wojewódzkim

Natyramy tematyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antyramy

Zgodnie z planem pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 każdego roku

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy szkoły- cyklicznie

J. Suwińska

 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego A. Bochenek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Suwińska

 

 

 

 

 

 

M. Wilemska

 

 

M. Wilemska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja sejmiku

 

VI obszar

KLIMAT SZKOŁY

 
1.      Zakładane cele w zakresie poprawy klimatu panującego w szkole.
a)      poprawa relacji między członkami społeczności szkolnej:
- rodzicami- nauczycielami
- rodzicami- uczniami, ich dziećmi
- nauczycielami- uczniami
- nauczycielami- pozostałymi pracownikami szkoły
- nauczycielami- nauczycielami
 
2.      Kryteria sukcesu.
- dążymy do integracji całej społeczności szkolnej.
 
3.      Zadania do realizacji
- wspólne rozwiązywanie problemów
- wspólne podsumowanie kończące się integracją społeczności szkolnej.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Integracja szkoły poprzez wspólna zabawę

Organizacja wspólnych imprez:

- Mikołajki na sportowo,

- Wiosennie, sportowo, zdrowo

- Święto Pieczonego Ziemniaka

Pomoc Rady Rodziców

Wsparcie Urzędu Miasta

Zgodnie z planem pracy szkoły

Koordynator J. Neumann- nauczyciel wychowania fizycznego

Koordynator P. Gorzka, M. Bochenek

 

 

 

Kronika, zdjęcia, sprawozdania

 

2.

Tradycja szkoły drogą do poprawy klimatu

Udział w życiu szkoły kształtującym jego tradycję:

1.      Uroczystości i zadania związane z Patronem Szkoły:

- konkursy szkolne tematyczne,

- gry terenowe, Biegi Filomatów

- rozgrywki w piłkę nożną o puchar Burmistrza Miasta

- prowadzenie kół naukowych

- realizacja projektu gimnazjalnego o tematyce związanej z patronem. Kultywowanie tradycji szkolnych:

- otrzęsiny,

- ślubowanie,

- DEN,

- ferie na sportowo,

- Święto Szkoły,

- „Zielone szkoły” dla klas integracyjnych i sportowych

 

- wycieczki klasowe,

- bal trzecioklasisty,

- Uroczyste pożegnanie trzecioklasistów:

a) złota tarcza

b) laur gimnazjalisty

Zgodnie z zapotrzebowaniem koordynatorów projektu integracyjnego, społeczność szkolną

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z zapotrzebowaniem koordynatorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator R. Żurańska

D. Zawadzka

R. Żurańska

 

 

 

 

P. Gorzka

M. Kortes

P. Gorzka

 

 

D. Zawadzka

R. Żurańska

 

Koordynatorzy poszczególnych uroczystości:

M. Kortes, L. Lisakowska

 

 

J. Neumann

R. Żurańska

D. Zawadzka

B. Milewska

 

T. Kawiecki

J. Barańska

Dokumentacja zespołu, kronika, prezentacje, sprawozdanie z konkursów, praca kół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja uroczystości, kronika, prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja wycieczki

 

Ewaluacja do obszaru VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2013 roku powołaliśmy kapitułę, która nadaje tytuł Przyjaciela Szkoły- prowadzimy kronikę i złotą księgę szkoły:

 1. Józef Dalecki
 2. Henryk Mączkowski
 3. Andrzej Korecki
 4. Maria Zglińska
 5. Grażyna Zagórska
 6. Henryk Zagórski

Andrzej Barański

Kronika, księga wpisów, życiorysy naszych przyjaciół

2 razy w roku na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

Dyrektor przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Ż. Cherkowska

Z. Wardowska

 

 

 

 

 

 

 

Badanie klimatu szkoły wg B. Woynarowskiej

 

Wspólne wyjazdy na rady szkoleniowe w terenie:

- na sanki, Promocja Zdrowia Fizycznego

- wycieczka do Kotliny Kłodzkiej

- pożegnanie pracowników szkoły

 

2013-2014

 

 

 

 

 

02.2014

10.2013

 

06.2014

A. Bochenek

 

 

 

Dyrektor, koordynatorzy programów

E. Mazerewicz

E. Mazerewicz

A. Bogucka

Prezentacja wyników badań na konferencji podsumowującej (05.2014)

 

Dokumentacja fotograficzna, dokumentacja wycieczki, kronika

 

 

Nadanie tytułu Przyjaciela Szkoły kolejnym kandydatom

 

Na rozpoczęcie roku lub święcie szkoły

Dyr. Kapitułą

Z. Wardowska

Złota księga szkoły

 

 

Kontynuacja programu realizującego wspólnie z ORE Promocja zdrowia pracowników oświaty „Promocja zdrowia pracowników oświaty”.

Pomoce zgodne z planem pracy programu na kolejny rok.

Cały rok zgodnie z planem

E. Mazerewicz

Dokumentacja programu

 

 

Badanie klimatu szkoły wg B. Woynarowskiej

Arkusze badań wg B. Woynarowskiej

Zgodnie z planem ewaluacji wewnętrznej- rekomendacje z ubiegłego roku

 1. Bochenek

Dokumentacja badań

 
Ewaluację przeprowadziły:
- B. Rutkowska- Marciniak,
- A. Bochenek

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem