Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 699.

System Oceniania Zachowania

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

 

 

 

KREDYT 70 pkt

 

 

 ZACHOWANIE:

 1.wzorowe - 200 pkt. i więcej

 2. bardzo dobre - 150 do 199 pkt.

 3. dobre - 110 do 149 pkt.

 4. poprawne - 70 do 109 pkt.

 5. nieodpowiednie - 31 do 69 pkt.

 6. naganne - 30 pkt i mniej lub konflikt z prawem

 

 Jeżeli uczeń otrzyma w semestrze 30 punktów ujemnych, nie może mieć oceny wzorowej, a jeśli otrzyma 50 punktów minusowych, to nie może mieć oceny bardzo dobrej.

 

Punkty dodatnie uczeń otrzymuje:

 

 1. Udział w :

 A) konkursach :

a/ konkursy przedmiotowe

 * etap rejonowy: udział - 20 pkt.;zajęcie miejsca punktowanego - 35 pkt.

 * etap wojewódzki: finalista 60 pkt.; laureat - 80 pkt.

a/ konkursy wiedzowe

 * etap szkolny: udział -15 pkt.; zajęcie miejsca punktowanego - 35 pkt.

 * etap wojewódzki: udział - 45 pkt.; zajęcie miejsca punktowanego - 60 pkt.

 * etap ogólnopolski - 80 pkt.

 * konkursy wiedzowe - 80 pkt.

 (punktów nie należy sumować)

 B) zawodach sportowych :

 * etap szkolny - 10 pkt.

 * reprezentowanie szkoły - 15 pkt.

 - za zajęcie miejsca (punktowanego) - 25 pkt.

 - etap wojewódzki ( makroregion) - 45 pkt.

 * laureat - 60 pkt.

 * etap ogólnopolski - 80 pkt.

 C) udział w zajęciach i występach zespołów sportowych oraz artystycznych , np. chór, zespół taneczny, taekwondo - 20 do 50 pkt. ( jeden raz w semestrze)

 2) Zaangażowanie w życie szkoły – akcje charytatywne:

 a/ WOŚP

 b/ zbiórka żywności

maks. 30 pkt.; 5 pkt. za czas 2 godz. w czasie lekcji, 10 pkt. za czas 2 godz. w czasie wolnym

 c/ zbiórka karmy

 d/ kwesta np. Dzień Papieski, akcje Caritas

maks. 15 pkt. 5 pkt. za czas do 2 godz. w czasie lekcji 10 pkt. za czas do 2 godz. w czasie wolnym

e/zbiórka kapsli –max 30 pkt,  w zależności od ilości proporcjonalnie 10-30 pkt

f/ udział w projektach realizowanych przez szkołę –nie więcej niż 30 pkt(jeden raz w semestrze )

g/ zbiórka surowców wtórnych –max 20 pkt

 3) Zaangażowanie w życie klasy - 30 pkt. , jeden raz na semestr, przyznaje wychowawca.

 4) Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej,np. przekazanie gadżetów, fantów - od 5 pkt. do 20 pkt. za każdą pomoc ( przyznaje wychowawca lub osoba organizująca imprezę.

 5) Pomoc kolegom w nauce - do 15 pkt. za każdą pomoc ( przyznaje wychowawca).

 6) Osiąganie wyników w nauce :

 a/ maksymalnie dobrych w stosunku do swych możliwości - 20 pkt., raz w semestrze ( przyznaje wychowawca , wnioski n-li uczących).

 7) Kultura osobista ( uczciwość, codzienna kultura słowa, powitania n-li i pracowników szkoły, poszanowanie wyposażenia szkoły, respektowanie norm współżycia w grupie, tolerancja ) - do 30 pkt. ;raz na semestr ( przyznaje wychowawca, pomoc : wszyscy n-le są proszeni o sporządzanie notatek w zeszycie uwag.

 8) Reagowanie na krzywdę i potrzeby innych - do 20 pkt. (każdorazowo).

 9) Projekt gimnazjalny

 a/ udział w projekcie - do 10 pkt.( po zakończeniu projektu, przyznaje opiekun projektu)

 b/ obecność na spotkaniach i konsultacjach- do 10 pkt. (przyznaje opiekun projektu)

 c/ samodzielne wykonanie jednego z zadań dostosowanych do możliwości intelektualnych ucznia - do 20 pkt.

 d/ kreatywna postawa ucznia, koordynowanie projektu - do 10 pkt  

10) Przekazanie podręczników do biblioteki szkolne-za komplet niezniszczonych -50 pkt, pojedyncze podręczniki -10 pkt, nie więcej niż -50pkt.

 

Punkty ujemne uczeń otrzymuje:

 

 1.Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji - 10 pkt. (każdorazowo nauczyciel prowadzący lekcję).

 2.

 a) Niewykonywanie poleceń nauczyciela - 10 pkt. (każdorazowo, nauczyciel prowadzący lekcję)

 b) Lekceważenie nauczyciela - 20 pkt. ( każdorazowo nauczyciel, którego problem dotyczy),

 3. Aroganckie odnoszenie się do nauczyciela - 50 pkt.,( każdorazowo nauczyciel, którego problem dotyczy).

 4.Zaczepki :

 a) słowne - 10 pkt. każdorazowo

 b) fizyczne - 20 pkt. każdorazowo

 5.Bójki - 40 punktów pkt. każdorazowo

 6. Organizowanie tzw. ustawek – 50 punktów każdorazowo -

 7. Bierne obserwowanie bójek/ustawek - 30 punktów, każdorazowo

 8.Wulgarne słownictwo - 15 pkt. każdorazowo

 9.Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu innych - 5 pkt. każdorazowo

 10. Niszczenie rzeczy swoich i innych, sprzętów, umeblowania oraz budynku - do 20 pkt. (każdorazowo)

 11. Kradzieże - 50 pkt. (każdorazowo)

 10. Zaśmiecanie otoczenia - 10 pkt. (każdorazowo)

 

 12. a/ Namawianie innych do spróbowania używek ( alkohol, papierosy, narkotyki) - 50 pkt.

 b/ Palenie papierosów:

 - na terenie szkoły - 20 pkt.

 – palenie papierosów w toaletach szkolnych– minus 25 pkt.

 - poza terenem szkoły - 20 + 10 pkt; W przypadku spisania przez Straż Miejską każdorazowo poinformowanie rodziców, po trzykrotnym spisaniu - upomnienie dyrektora, w dalszej kolejności nagana Dyrektora z wpisaniem do akt.

 c/ Przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających = Nagana Dyrektora Szkoły równa z otrzymaniem oceny nagannej ze sprawowania.

 d/ Spożywanie alkoholu na biwaku, wycieczce, próbowanie środków odurzających ( sporządzenie protokołu przez opiekunów + osobę postronną)- Nagana Dyrektora Szkoły równa z otrzymaniem oceny nagannej ze sprawowania

 13. Spóźnienia –jednorazowe do 10 min.- 5 pkt. ;każdorazowo wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

  a/ do 10 spóźnień -20 pkt,

  b/ do 20 spóźnień -40 pkt.

  c/powyżej 20 spóźnień -50 pkt.

 14. Wagary – 7 punktów za 1 h.

 Poza tym nieobecności w szkole należy usprawiedliwić w ciągu 2 tygodni, jeżeli to nie nastąpi wpisujemy punkty zgodnie z wcześniejszymi zapisami.

 a/ 1 godz. = 7 pkt.

 b/ do 10 godz. = 20 pkt.

 c/ do 20 godz. = 40 pkt.

 d/ powyżej 20 godz. = 50pkt.

 15. Niewykonywanie zobowiązania - 10 pkt. (każdorazowo).

 16. Oszustwo - do 50 pkt. (każdorazowo).

 17.Upomnienie Dyrektora Szkoły - 30 pkt. (każdorazowo).

 18. Nagana Dyrektora Szkoły = sprawowanie naganne.

 19. Nieodpowiedni do sytuacji szkolnej:

 a) wygląd zewnętrzny:

 - makijaż - 5 pkt.

 - kolczyki w innych miejscach niż w uszach lub duże - 10 pkt.

 - prowokująca fryzura (np. irokez) - 10 pkt.

 b) jawne okazywanie uczuć np. całowanie, obściskiwanie - 20 pkt.

 Punkty przyznawane są każdorazowo przez wychowawcę, nauczycieli oraz Komisję Sprawdzającą w składzie: dyrektor, pedagodzy, rodzice, uczniowie.

 20. Plucie - od 10 pkt. do 20 pkt. każdorazowo.

 21. Opuszczanie terenu szkoły bez zgody nauczyciela lub rodziców - 10 pkt. każdorazowo.

 22. Dokuczanie uczniom kl. I - 20 pkt. każdorazowo.

 23. Rzucanie śniegiem - 20 pkt. każdorazowo.

 24. Mycie śniegiem - 30 pkt. każdorazowo.

 25. Posiadanie petard - 30 pkt. każdorazowo.

 a) za rozprowadzanie petard - minus 30 punktów,

 b/ za namawianie do rzucania petardami – minus 30 punktów.

 26. Rzucanie petard = nagana Dyrektora Szkoły, każdorazowo.

 27. Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji :

 a/ nagminne używanie telefonu komórkowego - 15 pkt., zabranie aparatu tel. i przekazanie pedagogowi , który powiadomi rodziców i poprosi  o odbiór.

 Ze względu na nagminne używanie telefonu komórkowego na lekcji i niechęć do oddawania nauczycielom, w każdej klasie ustawiony będzie koszyk na biurku nauczyciela, do którego uczniowie na początku lekcji będą wkładać aparaty telefoniczne , po dzwonku mogą odbierać

 28.Obrażanie w Internecie-30 pkt

 30. Niereagowanie na krzywdę innych-do 20 pkt.(każdorazowo,  świadek zdarzenia).

 31.Przeszkadzanie i utrudnianie pracy w grupie projektowej -15 pkt. (opiekun projektu).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem