Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 699.

Artykuły filtrowane wg daty: sierpień 2017

Chemia - PZO

  • Dział: WZO

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z CHEMII

 

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów:

1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

w szkołach publicznych.

2. Podstawa programowa dla gimnazjów i szkół podstawowych.

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.

4. Program nauczania chemii w gimnazjum i szkole podstawowej –   program nauczania chemii w klasach II-III gimnazjum Ciekawa Chemia (WSiP) – nr dopuszczenia  40/2/2015, 40/3/2016;

5.Program nauczania chemii w klasie VII szkoły podstawowej–  Chemia Nowej Ery (Nowa Era) – nr dopuszczenia 785/1/2017.

 

Nauczyciel prowadzący – Teresa Bagińska

 

1) Oceny ucznia dokonuje nauczyciel.

 

2) Ocenie podlegają:

wiadomości

umiejętności

postawy.

 

3) Ocenie podlegają następujące aktywności ucznia w formie oceny ważonej:

- prace klasowe,

- sprawdziany,

- testy,

- kartkówki,

- odpowiedzi ustne,

- prace domowe,

- pracę na lekcji

- udziały w konkursach,

- dodatkowe prace lub zadania,

- projekty.

 

4) Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, za udział w konkursach przedmiotowych (zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego ocena celująca wagi 5), aktywność.

 

5) Uczeń zostaje zapoznany z przedmiotowym systemem oceniania na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym.

PZO z chemii jest dostępne na stronie internetowej szkoły i w formie papierowej u nauczyciela przedmiotu (do wglądu podczas dyżurów nauczyciela).

 

6) Nauczycielprzed rozpoczętym nowym działem przekazuje uczniowi wydruk komputerowy z wykazem umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału. W dzienniku elektronicznym przed pracami pisemnymi (kartkówki, sprawdziany, prace klasowe) informacje z jakiej grupy tematów.

 

7) Uczeń na lekcjach zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i podręcznik.

 

8) Uczeń oceniany jest systematycznie.

Przy 1 godzinie tygodniowo minimum 3 razy w semestrze, przy 2 godzinach tygodniowo minimum 4 razy w semestrze.

Ocena semestralna / roczna jest ustalana na podstawie co najmniej odpowiednio 3 lub 4 ocen cząstkowych. Jeżeli uczeń, z jakichś powodów, nie spełnia tego warunku, jest zobowiązany do napisania egzaminu, który pozwoli na adekwatną do jego wiadomości i umiejętności ocenę.

 

9) Uczeń jest zobowiązany uzupełnić brakującą ocenę z pracy pisemnej (praca klasowa, sprawdzian, test, kartkówka) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela na zajęciach dodatkowych.

Nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty pracy pisemnej lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze pracę pisemną po powrocie do szkoły, podczas jednostki lekcyjnej. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności.

 

10) Uczeń na lekcjach może uzyskiwać oceny za – warunki szczegółowe:

a) odpowiedzi ustne (z ostatnich trzech lekcji)

b) odpowiedzi pisemne

kartkówki (z ostatnich trzech lekcji, mogą być niezapowiedziane),

prace klasowe (zapowiedziane z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, po wcześniejszym powtórzeniu wiadomości, przynajmniej raz w semestrze),

c) zadanie domowe (na lekcji podczas odpowiedzi ustnej lub podczas sprawdzania zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń)

d) pracę na lekcji – na bieżąco w zależności od aktywności uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Odpowiedzi pisemne są punktowane i ocena wystawiona zostaje według przeliczenia procentowego punktów na oceny obowiązującego w szkole:

 

OCENA

ZAKRES PROCENTOWY

CELUJĄCY

98% - 100%

BARDZO DOBRY

90% - 97%

DOBRY

75% - 89%

DOSTATECZNY

51% - 74%

DOPUSZCZAJĄCY

30% - 50%

NIEDOSTATECZNY

29% i MNIEJ

 

 

W przypadku prac klasowych dopuszcza się wstawianie ocen z plusem (+) lub minusem (-) według następującego przelicznika:

ocena

zakres procentowy

niedostateczny

0 – 29%

 

dopuszczający -

 

30 – 35%

dopuszczający

30 – 50%

36 – 44%

dopuszczający +

 

45 – 50%

dostateczny -

 

51 – 56%

dostateczny

51 – 74%

57 – 68%

dostateczny +

 

69 – 74%

dobry -

 

75 – 80%

dobry

75 – 89%

81 – 83%

dobry +

 

84 – 89%

bardzo dobry -

 

90 – 92%

bardzo dobry

90 – 97%

93 – 94%

bardzo dobry +

 

95 – 97%

celujący

98 – 100%

 

 

12) Dla uczniów posiadających opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych prace pisemne będą odpowiednio dostosowywane do zaleceń poradni i indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia. W przeciwnym przypadku stosuje się następujące przeliczenie procentowe punktów na oceny:

 

OCENA

ZAKRES PROCENTOWY

CELUJĄCY

90% - 100%

BARDZO DOBRY

71% - 89%

DOBRY

55% - 70%

DOSTATECZNY

40% - 54%

DOPUSZCZAJĄCY

20% - 39%

NIEDOSTATECZNY

19% i MNIEJ

 

 

 

 

 

13) Liczone są następujące wagi poszczególnych ocen:

 

WAGA OCEN

ZA CO ? (przykłady)

6

ocena semestralna

5

praca klasowa, konkurs wojewódzki

4

sprawdzian

3

kartkówka, odpowiedź

2

aktywność na lekcji, praca domowa

 

 

14) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli stwierdzi niesamodzielność pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.

 

15) Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek:

a)     uzupełnić notatki w zeszycie – w tym zadanie domowe (nieobecność w szkole do 5 dni – na bieżąco, nieobecność powyżej 5 dni – tydzień po powrocie do szkoły),

b)     zaliczyć prace pisemne - kartkówki, prace klasowe (nieobecność w szkole do 5 dni – na bieżąco, nieobecność powyżej 5 dni – w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły),

c)      jeżeli uczeń nie umówi się na zaliczenie sprawdzianu z nauczycielem (w dogodnym dla obu stron terminie) nauczyciel przeprowadzi sprawdzian na pierwszej lekcji po wspomnianych wyżej dwóch tygodniach.

 

16) Poprawianie ocen:

- poprawy pracy pisemnej (kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej) można dokonać w ciągu dwóch tygodni od terminu w jakim uczeń otrzymał ocenę,

- uczeń ma prawo poprawić dowolną ilość ocen w semestrze z prac pisemnych,

- oceny można poprawiać poza jednostką lekcyjną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

17) Waga oceny niepoprawionej nie ulega zmianie. W pozostałych przypadkach waga spada o 1.

Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

Ucieczka z lekcji na której odbywa się zapowiedziana praca pisemna jest traktowana jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

 

18) Uczeń, który nie poprawił oceny traci prawo do kolejnych poprawek tej samej oceny.

 

19) Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – prawo to nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną o wadze 2.

20) Prace pisemne są zatrzymywane przez nauczyciela. Rodzic i dziecko ma do nich   wgląd podczas „dni otwartych” lub na żądanie na terenie szkoły. Uczeń ma wgląd podczas lekcji (w trakcie oddawania prac przez nauczyciela).

 

21) Prace pisemne – kartkówki i sprawdziany są sprawdzone i ocenione w ciągu 2 tygodni.

 

22) Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

 

23) Oceny z odpowiedzi ustnych, prac domowych i pracy na lekcji (lub inne o wadze 2) są ostateczne.

 

24) Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

a) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętnościnauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

b) Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści – sprawdzane wiadmości i umiejętności oraz stopień opanowania wyrażony znakami + bardzo dobrze, +/- wymagające dopracowania, - braki. Ilość uzyskanych punktów i procent.

Recenzję uczeń ma obowiązek wkleić do zeszytu przedmiotowego.

 

25) Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu.

 

26) O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej / rocznej uczeń i jego rodzice (lub prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego.

 

27) Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:

a) informacja ustna (konsultacje) w każdy „dzień otwarty”,

b) przekazywanie za pośrednictwem wychowawców wykazu ocen wyrażonych stopniem na zebraniach rodziców,

c) uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek i okazywać do wpisu nauczycielowi przedmiotu, oceny mogą być również wpisywane do zeszytu przedmiotowego na pierwszej stronie,

d) w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną (średnia ważona 1,80 lub mniej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, który przekazuje informację rodzicom w formie pisemnej lub ustnej (poświadczonej podpisem rodzica).

 

28) Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

Warunkiubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

- frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

- usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

- przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  i prac pisemnych;

- uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych.

 

29) Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

 

 


 

Szczegółowe wymagania edukacyjne

 z chemii na poszczególne oceny

 

Ocena niedostateczna

Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. Nie rozumie podstawowych pojęć. Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki. Nie podejmuje prób rozwiązania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela.

Ocena dopuszczająca

Uczeń ma duże braki w wiedzy, ale posiada podstawowe wiadomości i umiejętności co umożliwia mu dalszą naukę.

Uczeń:

-          podaje kilka przykładów substancji chemicznych,

-          wymienia typowe właściwości kilku substancji,

-          podaje przykłady mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej,

-          rozdziela mieszaninę niejednorodną wykorzystując właściwości fizyczne składników,

-          podaje przykłady zjawisk fizycznych i chemicznych w swoim otoczeniu,

-          odróżnia substancje proste od złożonych,

-          podaje przykłady metali i niemetali, oraz ogólnie określa lokalizację w układzie okresowym,

-          zna nazwy symbole następujących pierwiastków: H, Na, K, Mg, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Hg, Al., C, Pb, N, P, O, S, Cl, Br, He, Ne,

-          wykazuje na dowolnie wybranym przykładzie nieciągły charakter budowy materii i wynikające z tego konsekwencje,

-          zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, modele cząsteczek O2, H2, H2O, CO2...

-          interpretuje jakościowo i ilościowo wzór cząsteczki pierwiastka oraz związku chemicznego,

-          wyjaśnia na podstawowych przykładach rolę indeksu i współczynnika stechiometrycznego,

-          ustala wzór podstawowych związków chemicznych i podaje ich nazwy,

-          wskazuje źródła zanieczyszczeń powietrza, również w swojej okolicy,

-          zapisuje (wzorami i słownie) prostą reakcję otrzymywania tlenków,

-          zna skład powietrza,

-          odróżnia reakcje: syntezy, analizy i wymiany,

-          wskazuje w równaniu reakcji substraty i produkty,

-          wskazuje źródła zanieczyszczeń wody, również w swojej okolicy,

-          zna właściwości fizyczne, skład chemiczny i wzór cząsteczki wody,

-          zna pojęcia: rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór, zawiesina, roztwór nasycony, nienasycony, rozpuszczanie, stężenie procentowe,

-          oblicza masę roztworu znając masę substancji i rozpuszczalnika,

-          wylicza czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji,

-           podaje przykłady substancji łatwo i trudno rozpuszczalnych w wodzie,

-          proponuje sposób odzyskania substancji stałej z roztworu i zawiesiny,

-          dostrzega różnice miedzy roztworem stężonym i rozcieńczonym na przykładach z życia codziennego,

-          zapisuje równanie reakcji otrzymywania wody,

-           podaje nazwy najważniejszych kwasów i wodorotlenków; HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2,

-          pisze na podstawie modelu lub wzoru kreskowegowzór sumaryczny kwasów i wodorotlenków,

-          zna właściwości kwasów i wodorotlenków ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego posługiwania się nimi,

-          podaje przykłady zastosowania kwasów i zasad,

-          wymienia wskaźniki służące do identyfikacji kwasów i zasad,

-          wie jakie może być szkodliwe działanie kwasów i zasad na środowisko naturalne,

-          opisuje właściwości znanych soli, ich występowanie i zastosowanie (NaCl, CaCO3, CaSO4),

-          zapisuje wzory sumaryczne i nazwy podstawowych soli,

-          odróżnia wzory soli od innych związków chemicznych,

-          wie co to jest reakcja zobojętniania,

-          nazywa produkty reakcji zobojętniania,

-          wie jakie objawy zachodzące w roztworach świadczą reakcji powstawania soli,

-          odróżnia atomy, cząsteczki i jony,

-          zapisuje wzory prostych jonów,

-          określa odczyn roztworu na podstawie barwy wskaźnika uniwersalnego,

-          podaje przykłady elektrolitów i nieelektrolitów,

-          ustala wzór soli z podanych prostych jonów,

-          określa skład pierwiastkowy substancji organicznych,

-          zna wartościowość węgla w związkach organicznych,

-          zapisuje na podstawie modeli wzory sumaryczne i kreskowe węglowodorów,

-          określa właściwości i skład ropy naftowej i gazu ziemnego,

-          zna właściwości oraz zastosowanie etenu i etynu,

-          wskazuje wśród wypisanych wzorów alkohole, kwasy organiczne i estry,

-          podaje właściwości metanolu i etanolu oraz skutki ich działania na organizm ludzki,

-          wylicza przykłady zastosowania etanolu i gliceryny,

-          zapisuje na podstawie modeli wzory alkoholi i kwasów karboksylowych,

-          określa właściwości i zastosowanie kwasu mrówkowego, octowego i stearynowego, mydła,

-          wymienia podstawowe składniki żywności,

-          podaje przykłady produktów spożywczych w których występują cukry, białka i tłuszcze,

-          określa funkcje cukrów, białek i tłuszczów w organizmie człowieka,

-          wskazuje występowanie i zastosowanie cukrów, białek, tłuszczów,

-          dokonuje podziału tłuszczów ze względu na stan skupienia,

-          wskazuje w swoim otoczeniu czynniki powodujące denaturację białek ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania alkoholu,

-          opisuje właściwości fizyczne cukrów, białek i tłuszczów,

-          oblicza masę cząsteczkową różnych związków chemicznych.

 

Postawa ucznia na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio umotywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia, stosuje podstawowe umiejętności. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji.

 
 
Ocena dostateczna

Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna. Przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze informacje. Nie potrafi jednak łączyć informacji w logiczną całość. Podejmuje próby wykonania zadania. Jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna.

Uczeń:

-          wskazuje różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym,

-          zna podobieństwa i różnice między metalami,

-          wskazuje substraty i produkty w zapisie słownym równania reakcji,

-          wylicza zastosowanie przykładowych metali i niemetali,

-          zna definicję praw zachowania masy i stałości składu, pierwiastka i związku chemicznego,

-          wykazuje różnicę między zjawiskiem chemicznym a fizycznym,

-          omawia różnice między atomami różnych pierwiastków,

-          charakteryzuje cząstki elementarne,

-          odczytuje wartościowość pierwiastków grup głównych na podstawie położenia w układzie okresowym,

-          oblicza masę cząsteczkową,

-          ustala wartościowość pierwiastka na podstawie wzoru sumarycznego tlenków,

-          wyjaśnia istotę wiązania atomowego, kowalencyjnego spolaryzowanego i jonowego na podstawie cząsteczek H2, H2O i NaCl,

-          określa różnicę miedzy utlenianiem a spalaniem,

-          wylicza zastosowanie tlenu i dwutlenku węgla,

-          obserwuje i opisuje zmiany zachodzące podczas reakcji,

-          podaje sposób wykrycia tlenu i dwutlenku węgla,

-          wymienia przykłady zanieczyszczeń powietrza i sposoby zapobiegania im,

-          zapisuje, dobiera współczynniki stechiometryczne i podaje interpretację słowną w reakcjach syntezy i analizy (np.: reakcje spalania),

-          rozumie pojęcie rozpuszczalność,

-          posługuje się krzywą rozpuszczalności,

-          wyjaśnia wpływ temperatury na rozpuszczalność ciał stałych i gazów,

-          oblicza Cp, określa skład roztworu na podstawie Cp,

-          opisuje czynności które należy wykonać, aby przygotować roztwór o określonym Cp,

-          ustala wartościowość pierwiastka na podstawie jego połączenia z wodorem,

-          dobiera współczynniki stechiometryczne w równaniach rekcji z udziałem wodoru,

-          wylicza przykłady zastosowania wodoru,

-          proponuje sposób wykrycia wodoru,

-          zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne poznanych kwasów i zasad,

-          podaje metody otrzymywania kwasów i zasad,

-          odróżnia kwasy tlenowe od beztlenowych,

-          opisuje budowę kwasów i zasad,

-          określa wartościowość reszty kwasowej i metalu w odpowiednio kwasach i wodorotlenkach,

-          wyjaśnia proces dysocjacji elektrolitycznej,

-          wie, które jony decydują o odczynie kwaśnym i zasadowym,

-          wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem,

-          zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania kwasów tlenowych (H2CO3, H2SO3) i wodorotlenków przez działanie wody na tlenki metali,

-          ustala wzory sumaryczne i nazwy soli,

-          nazywa produkty reakcji metali z kwasami,

-          określa produkty termicznego rozkładu węglanów,

-          proponuje sposób identyfikacji wapieni i wyjaśnia wpływ zanieczyszczeń środowiska na ich rozpuszczanie,

-          wyjaśnia istotę wiązania jonowego,

-          pisze wzory prostych kationów i anionów,

-          określa odczyn roztworu na podstawie skali pH,

-          zapisuje równania reakcji dysocjacji podstawowych soli,

-          zapisuje cząsteczkowo i jonowo równanie reakcji zobojętniania (na podstawowych kwasach i zasadach),

-          wyjaśnia przyczyny powstawania różnych produktów spalania węglowodorów i ich wpływ na środowisko naturalne,

-          wyjaśnia pojęcie węglowodór i dokonuje podziału węglowodorów,

-          ustala wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy węglowodorów nasyconych i nienasyconych do 4 atomów węgla w cząsteczce,

-          zapisuje równania reakcji całkowitego spalania: metanu, etanu, etenu i etynu,

-          wie jak otrzymuje się eten i etyn,

-          wskazuje i nazywa grupę funkcyjną we wzorach alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów,

-          zapisuje wzory grupowe alkoholi i kwasów karboksylowych,

-          zapisuje równania reakcji, interpretację słowną: spalania całkowitego etanolu i kwasu mrówkowego, dysocjacji kwasu mrówkowego i octowego,

-          dobiera substraty i produkty w reakcji otrzymywania octanu etylu,

-          podaje przykłady zastosowania estrów (rozpuszczalniki, substancje zapachowe),

-          podaje skład pierwiastkowy cukrów, białek i tłuszczów,

-          identyfikuje sacharozę, skrobię i celulozę na podstawie zachowania w wodzie,

-          wykrywa skrobię i białko w produktach spożywczych,

-          podaje właściwości i zastosowanie celulozy,

-          wylicza produkty otrzymane z celulozy,

-          podaje wzory sumaryczne cukrów,

-          wyjaśnia proces fotosyntezy i oddychania tlenowego,

-          oblicza skład procentowy pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego,

-          określa stosunek wagowy pierwiastków w związku chemicznym.

Ocena dobra

Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązać zadania o pewnym stopniu trudności. Myśli przyczynowo-skutkowo. Wykazuje się aktywnością na lekcjach.

Uczeń:

-          formułuje wnioski z doświadczeń,

-          zapisuje słownie równanie reakcji chemicznej,

-          zna skład sprzętu laboratoryjnego i sposób postępowania podczas sączenia, ogrzewania i odparowania,

-          podaje przykłady stopów metali i ich zastosowanie,

-          rysuje wyjaśniając model budowy atomu,

-          korzysta w pełni z układu okresowego,

-          ustala wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy różnych związków chemicznych,

-          rozwiązuje zadania dotyczące prawa stałości składu,

-          oblicza zadanie dotyczące składu powietrza,

-          zapisuje słownie i symbolami dowolne równanie reakcji,

-          opisuje zjawiska efektu cieplarnianego i dziury ozonowej,

-          proponuje reakcję otrzymywania określonego produktu z podanych substratów,

-          posługuje się krzywą rozpuszczalności do rozwiązywania zadań,

-          oblicza Cp roztworów otrzymanych przez rozcieńczanie lub zatężanie,

-          potrafi wykrystalizować substancję z roztworu,

-          zna sposoby oczyszczania wód i rodzaje oczyszczalni ścieków,

-          wyjaśnia pisząc równania reakcji powstawanie kwaśnych deszczy,

-          nazywa jony powstające w reakcjach dysocjacji kwasów i zasad,

-          pisze równania reakcji otrzymywania poznanych kwasów i zasad,

-          ustala nazwy i wzory sumaryczne soli metali o różnej wartościowości,

-          zapisuje równania reakcji otrzymywania soli min. według schematów: kwas tlenowy + tlenek metalu, wodorotlenek,

-          dobiera substraty w celu otrzymania określonych soli,

-          wyjaśnia przyczynę (mechanizm) mętnienia wody wapiennej,

-          zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów tlenowych i soli,

-          zapisuje cząsteczkowo i jonowo reakcję zobojętniania oraz strącania,

-          wyjaśnia proces roztwarzania się metali w kwasach,

-          wyjaśnia negatywne skutki spalania paliw ciekłych i stałych na środowisko naturalne,

-          zapisuje równanie reakcji otrzymywania etynu,

-          wyjaśnia zachowanie węglowodorów wobec Br2 i KMnO4,

-          wyjaśnia bierność chemiczną węglowodorów nasyconych,

-          grupuje węglowodory w szeregi homologiczne na podstawie znanego wzoru ogólnego,

-          zapisuje równanie reakcji spalania dowolnego węglowodoru,

-          zapisuje i odczytuje równania reakcji kwasu mrówkowego i octowego z: metalami (Zn, Mg), wodorotlenkami (NaOH, KOH, Mg(OH)2), tlenkami metali (MgO),

-          zapisuje i odczytuje reakcję kwasu stearynowego z wodorotlenkiem sodu,

-          ustala wzory i nazwy alkoholi, kwasów karboksylowych, soli kwasów organicznych, estrów,

-          zapisuje równania reakcji otrzymywania estrów,

-          wie, że można otrzymać kwas octowy z alkoholu etylowego,

-          zapisuje równania reakcji: utleniania biologicznego glukozy i hydrolizy cukrów, białek oraz tłuszczów,

-          podaje warunki w jakich zachodzi hydroliza,

-          porównuje właściwości i budowę cząsteczek celulozy oraz skrobi,

-          wyjaśnia na podstawie reakcji z bromem nienasycony charakter tłuszczów roślinnych,

-          oblicza zadanie ilustrujące prawo zachowania masy.

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy. Samodzielnie potrafi interpretować obserwacje. Wykorzystuje różne źródła wiedzy, łączy wiedzę z różnych przedmiotów. Chętnie podejmuje się prac dodatkowych.

Uczeń:

-          wyjaśnia pochodzenie nazw pierwiastków,

-          wyjaśnia istotę procesów: filtracji, destylacji, krystalizacji,

-          zna przykłady izotopów, ich zastosowanie, skutki pozytywne i negatywne zjawiska promieniotwórczości,

-          przewiduje właściwości pierwiastków na podstawie położenia w układzie okresowym,

-          przewiduje przebieg reakcji analogicznych do wcześniej poznanych,

-          zna osiągnięcia polskich chemików,

-          oblicza zadanie dotyczące prawa zachowania masy,

-          proponuje przeprowadzenie eksperymentu ilustrującego wybrany typ reakcji chemicznej i zapisuje odpowiednie równanie reakcji,

-          oblicza Cp roztworu otrzymanego przez zmieszanie roztworów o różnych stężeniach,

-          oblicza Cp po uwzględnieniu gęstości (roztworu, rozpuszczalnika, substancji rozpuszczonej),

-          porównuje zachowanie metali 1, 2 grupy i Al w reakcji z wodą,

-           zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji poznanych kwasów i zasad,

-          wyjaśnia wpływ dysocjacji jonowej na procesy zachodzące w przyrodzie,

-          oblicza zadanie dotyczące rozcieńczania roztworów i prawa zachowania masy,

-          planuje przemiany chemiczne prowadzące do otrzymania soli,

-          korzysta z tablicy rozpuszczalności do przeprowadzenia i projektowania reakcji z udziałem jonów w roztworach wodnych,

-          podaje na podstawie reagujących jonów pełny zapis cząsteczkowy równania reakcji,

-          omawia znaczenie soli w życiu i gospodarce człowieka,

-          zapisuje równanie reakcji przyłączania cząsteczkowo i wzorami kreskowymi H2, Cl2, HCl,

-          zapisuje równanie reakcji polimeryzacji np. etenu,

-          proponuje wzory i nazwy alkoholi, kwasów, estrów na podstawie podanej liczby atomów węgla,

-          wskazuje różnicę między reakcją zobojętniania a estryfikacji,

-          porównuje poznane reakcje związków organicznych i nieorganicznych,

-          zaproponuje doświadczalne odróżnienie kwasów karboksylowych nasyconych od nienasyconych,

-          zapisuje równania reakcji: fermentacji alkoholowej,

-          proponuje doświadczalny sposób odróżnienia tkaniny bawełnianej od wełny,

-          oblicza zadanie w oparciu o równanie reakcji.

Ocena celująca

Wypowiedzi ustne pisemne charakteryzują się wzorowym językiem. Na lekcjach jest bardzo aktywny. W myśleniu wykazuje wiedzę z innych pokrewnych przedmiotów. Samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania i problemy. Osiąga czołowe miejsca w konkursie przedmiotowym. Dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł.

Uczeń np.:

-          określa wzór sumaryczny związku chemicznego na podstawie częściowo podanej zawartości procentowej,

-          wyjaśnia budowę białek posługując się wzorami podstawowych aminokwasów,

-          zapisuje równania reakcji otrzymywania alkoholu etylowego metodami laboratoryjnymi,

-          wyjaśnia i zapisuje równanie reakcji wypierania metalu i jego soli przez metal bardziej aktywny, oraz Cu + HNO3 (zapis w formie cząsteczkowej i jonowej),

-          wyjaśnia na przykładzie zasadę: podobne rozpuszcza się w podobnym,

-          wyjaśnia, posługując się obliczeniami dlaczego masa atomowa nie jest liczba całkowitą.

-          rozdziela nietypową mieszaninę oraz przewiduje kolejność odzyskiwania składników w oparciu o tabele właściwości fizycznych substancji.

 

 

Czytaj dalej...

Podręczniki dla klas I, IV i VII

Podręczniki dla klas I i IV wydawane będą w dniu 4 września po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018. Dla klas VII w dniu 5 września od godz. 17.00.

Klasa VII a - sala nr 16

Klasa VII b - sala nr 18.

Osoby, które nie mogą odebrac podręczników w podanych terminach zapraszamy w dniu 5 września do czytelni szkolnej w godzinach 17.00-18.30.

Czytaj dalej...

Klasy

Klasa I a - wychowawca mgr Hanna Kowalska

Klasa IV a - wychowawca mgr Justyna Neumann

Klasa IV b - wychowawca mgr Agnieszka Bochenek

Klasa VII a - wychowawca mgr Zyta Wardowska

Klasa VII b - wychowawca mgr Renata Żurańska

Czytaj dalej...

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Uwaga!!!
Podręczniki dla klas gimnazjalnych będą wydawane w następujących terminach:
31 sierpnia 2017 r. godz. 15.00 klasy III
III a- sala nr 6
III b - s.14
III c - s. 17
III d - s. 5
1 września 2017 r. klasy II - godz. 15.00
II a - s. 13
II b - sala muzyczna
II c - s. 15
II d - s.14
II e - s. 9
Podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej będą wydawane w innym terminie, który podamy na naszej stronie!!!

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem